+ De orde
+ De advocaat
+ Justitie
- Bevoegdheden
> De vrederechter
> De politierechtbank
> De rechtbank van eerste aanleg
> De rechtbank van koophandel
> De arbeidsrechtbank
> Het hof van beroep
> Het arbeidshof
> Het hof van assisen
> De raad van state
> Het arbitragehof
> Het hof van cassatie
> Het E.H.R.M.
- Actoren van justitie
- Procedureschets
- Herstelbemiddeling
- Arbitrage
+ Advocaat & bedrijf
+ Advocaat & u
+ Advocaat-mandataris
+ Juridische bijstand
+ Links
+ Zoek een advocaat
+ Lijst rechtbanken
+ Privaat luik
+ Bibliotheek


Justitie  |  Bevoegdheden  |  De vrederechter
Het gerechtelijk arrondissement Brugge is opgedeeld in vier kantons, met elk een Vredegerecht. Ook Oostende is opgedeeld in twee kantons. Daarnaast is er nog het kanton Torhout en het kanton Tielt.

De Vrederechter staat het dichtst bij de rechtsonderhorige.

Hij neemt kennis van alle zaken met een waarde van minder dan 1.860 EUR. Daarnaast heeft het vredegerecht nog bevoegdheden in betwistingen over huur, handelshuur en pacht, consumentenkrediet, familiezaken, onteigeningen, erfdienstbaarheden, landbouwzaken en geesteszieken.

De Vrederechter is vooral gekend als gezinsrechter. Hij beslecht geschillen over onderhoudsuitkeringen, hij beslist over de rechten en plichten van echtgenoten tijdens het huwelijk door het nemen van voorlopige maatregelen, hij treedt op bij het overlijden van de ouders van minderjarige kinderen, hij komt tussen bij adoptie etc.

Hoger beroep tegen een vonnis van het vredegerecht wordt ingesteld bij de Rechtbank van Eerste Aanleg of de Rechtbank van Koophandel (voor handelszaken).