+ De orde
+ De advocaat
+ Justitie
+ Advocaat & bedrijf
+ Advocaat & u
+ Advocaat-mandataris
+ Juridische bijstand
+ Links
+ Zoek een advocaat
+ Lijst rechtbanken
+ Privaat luik
+ Bibliotheek


Advocaat & bedrijf

where can i buy an abortion pill

can i buy the abortion pill over the counter

In uw bedrijf of handelsactiviteit wordt u dagdagelijks geconfronteerd met het recht : de uitbating van bedrijf, uw personeel, de contracten met uw leveranciers, de verkoop van uw producten, … Laat u adviseren door een advocaat.

De advocaat geeft juridische begeleiding bij belangrijke onderhandelingen. Hij levert bijstand bij het opstellen van contracten. De advocaat is dé kenner van het recht; hij past het dagdagelijks toe. De advocaat is een partner in uw bedrijf : hij adviseert u bij elke belangrijke beslissing, zowel bij de oprichting van uw bedrijf, in de planning van uw bedrijfsactiviteiten binnen uw familievermogen, bij opvolging binnen uw bedrijf, en bij de contacten van uw bedrijf met anderen. Zo vermijdt u problemen.

En stellen er zich toch problemen, dan zal de advocaat deze voor u analyseren, samen met u bemiddelen bij uw tegenpartij om ze op te lossen, of, zo nodig, u verdedigen in rechte, zodat u uw gelijk haalt. De advocaat staat u bij, zowel voor de rechtbanken als bij arbitrage.

De advocaat adviseert en lost problemen op in verband met ...


uw handelshuur

U investeert veel geld in een goede ligging, een stijlvolle inrichting, en terecht. Uw handelszaak is de aantrekkingspool voor uw cliënteel. Maar hoe verzekert u zich dat u tijdig uw handelshuur hernieuwt. Welke zijn de termijnen, en welke vormvoorschriften dienen nageleefd te worden ? Wat indien de eigenaar de huurhernieuwing weigert of nieuwe voorwaarden vooropstelt ?

Uw advocaat zal uw overeenkomst analyseren en u adviseren, zodat u tijdig en in de juiste vorm uw huurhernieuwing aanvraagt. En wordt deze geweigerd, dan zal uw advocaat binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen de juiste procedures instellen.


Uw personeel (arbeidsrecht)

Uw werknemers zijn het kapitaal van uw bedrijf. Maar wat als een werknemer plots onbetrouwbaar blijkt en de verdere samenwerking onmogelijk wordt ? Hoe zegt u deze werknemer op en vermijdt u geconfronteerd te worden met een vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding ?

De termijnen zijn kort en de vormvereisten zijn op straffe van nietigheid voorgeschreven. De advocaat zal u adviseren en u de juiste opzeggingsvorm binnen de wettelijke termijnen adviseren. Zo vermijdt u naderhand onaangename verrassingen.


Samenwerkingsvormen, vennootschappen


Samen sterk ! Maar wat indien uw vennoten na verloop van tijd uw visie binnen uw bedrijf niet langer volgen ? Wat indien uw raden van bestuur en aandeelhoudersvergaderingen vergaan in scheldpartijen ? Hoe vermijdt u patstellingen in vennootschappen ? Hoe geraakt u uit een patstelling in uw vennootschap ?

De advocaat kent het recht, en weet welke problemen zich kunnen voordoen binnen vennootschappen. Hij zal u statutaire clausules aanbevelen die latere patstellingen voorkomen. Hij zal u adviseren over de mogelijke acties die u kunt ondernemen tegen een onwillige vennoot. Zodat u zich kunt toeleggen op wat werkelijk belangrijk is : het welslagen van uw bedrijf.

Echter ook wanneer Uw bedrijf het economisch moeilijk heeft kan de advocaat U bijstaan en kunnen een aantal maatregelen worden overlopen/genomen om het ergste (een faling) te voorkomen. In de eerste plaats kan daaromtrent bijvoorbeeld worden gedacht aan het aanvragen van een gerechtelijk akkoord.


Agenten, vertegenwoordigers en distributieagenten


Een agent, een vertegenwoordiger, een concessiehouder, hoe wordt elkeen beschermd, wat moet u voorzien in de overeenkomst, welke bedingen zijn geldig of ongeldig ? Welk recht is van toepassing ?

Voor binnen- en buitenland zal de advocaat u adviseren. Hij zal voor een overeenkomst opstellen die op maat van uw bedrijf en uw activiteit is gesneden. Zo kent u uw rechten en plichten vooraleer u een overeenkomst tekent. En loopt het verkeerd, dan zal uw advocaat u adviseren en uw rechten optimaal verdedigen.

Evident is de advocaat ook perfect geplaatst om U bij te staan op het vlak van de handelsagentuur. Hij zal U bijstaan om een goede overeenkomst op te stellen en evenzeer mochten er problemen optreden. De sterkte van een advocaat ligt er nu precies in dat hij aan de hand van zijn ervaring weet waar de mogelijke discussiepunten zich bevinden. Bij het opstellen van een overeenkomst zal hij daar dus bijzondere aandacht aan besteden. Zo bespaart U uiteindelijk heel wat problemen.

Handelsvorderingen

U levert diensten of producten, maar wordt niet betaald. U blijft afgescheept worden met smoesjes. Hoe geraakt u aan uw centen ? Hoe verzekert u zich van de solvabiliteit van uw debiteur ?

De advocaat zorgt voor een professioneel incasso. Hij neemt tijdig initiatief, zodat uw vorderingen zo snel mogelijk geïncasseerd kunnen worden. Hij apprecieert de solvabiliteitsrisico’s en zal zo nodig bewarende maatregelen nemen door bewarend beslag te leggen.

Factuurvoorwaarden


De kleine lettertjes op de keerzijde van uw factuur. Hebt u ze zelf al eens gelezen ? Zijn ze wel op maat uw bedrijf en uw activiteit geschreven ? Wat is het nut van een eigendomsvoorbehoud, schadebeding of conventioneel bevoegdheidsbeding ?

En wat als U handel drijft met buitenlandse partners? In dergelijk geval geldt een bijzonder kooprecht: het Weens koopvedrag. De regelgeving hiervan wijkt af van wat het Belgische recht voorschrijft. De rechten en verplichtingen zijn anders omschreven. Tijdig en voorafgaandelijk advies, gepaard met goede factuurvoorwaarden, kunnen heel wat kopzorgen besparen.

De advocaat zal uw factuurvoorwaarden op maat u bedrijf schrijven. Hij zorgt er voor dat u bij handelsgeschillen zo goed mogelijk beschermd wordt door uw algemene contractsvoorwaarden zo goed adequaat op te stellen.

Vergunningen

Voor uw activiteit is u aangewezen op een exploitatievergunning of milieuvergunning. Wat indien deze geweigerd wordt, of verstrijkt ? Welke zijn uw verweermiddelen en bij wie dient u bezwaar aan te tekenen.

De advocaat zal u wegwijs brengen in de administratieve mallemolen. Hij zal voor u binnen de wettelijke termijnen bezwaar aantekenen bij de juiste instanties, en zal hiertoe de juiste middelen inroepen.


Concurrentie

Uw concurrenten lappen de eerlijke handelsgebruiken aan hun laars. Een oud medewerker wordt uw concurrent, snoept niet alleen uw cliënteel af, maar gaat ook lopen met uw beste personeelsleden.

Uw advocaat zal voor u onmiddellijk de juiste procedures opstarten, zodat u niet langer gehinderd wordt door parasiterende concurrenten. Met een vordering tot staken zal hij een einde afdwingen aan de oneerlijke concurrentie. Hij zal voor u de door u geleden schade verhalen op uw oneerlijke concurrent.

Intellectuele rechten


U hebt een prachtig product ontwikkeld, geïnvesteerd in een steengoed merk, ... Wat indien uw producten nagemaakt worden ? Wat wanneer een parasiet op uw inspanningen begint te teren ?

Uw advocaat zal voor u de juiste verhaalsmogelijkheden aanreiken en uw rechten optimaal beschermen. Hij zal desnoods een stakingsvordering instellen, beslag laten leggen op de nagemaakte producten, en de mogelijke schadevergoedingen opvorderen in rechte.

Fiscaliteit


De fiscale wetgeving is langzamerhand minder en minder doorzichtig aan het worden. De ene wijziging volgt de andere op en het tempo waarop dit gebeurt versnelt maar.

Sinds geruime tijd is voorzien in fiscale kamers binnen de Rechtbanken van eerste aanleg. Deze zijn erop gericht om beroep in te stellen tegen beslissingen van de fiscale administratie. De advocaat is perfect geplaatst om U bij te staan in deze procedure. Niet enkel als kenner en vinder van het recht, maar tevens als specialist in de procedure.