+ De orde
+ De advocaat
+ Justitie
+ Advocaat & bedrijf
+ Advocaat & u
+ Advocaat-mandataris
- Bemiddeling (algemeen)
- Bemiddeling in familiezaken
- Schuldbemiddeling
- Curator-vereffenaar
- Voorlopig bewindvoerder
- Syndicus
+ Juridische bijstand
+ Links
+ Zoek een advocaat
+ Lijst rechtbanken
+ Privaat luik
+ Bibliotheek


Advocaat-mandataris  |  Syndicus
De syndicus is de persoon die door de algemene vergadering van mede-eigenaars wordt aangesteld, teneinde in te staan voor het beheer van de gemene delen van een mede-eigendom (flatgebouw, groep van gebouwen, ...).

Wat doet een syndicus ?

 • het technisch beheer: de syndicus staat in voor het behoud van uw gebouw. Hij adviseert over u over onderhouds- en herstellingswerken en zorgt ervoor dat deze, zo beslist door de algemene vergadering, op de meeste efficiënte wijze worden uitgevoerd. Zo nodig neemt de syndicus bewarende maatregelen door bijvoorbeeld dringende herstellingen te laten uitvoeren.
 • het administratief beheer: de syndicus staat in voor de volledige administratie van de mede-eigendom. Hij roept tijdig de algemene vergadering samen, hij verstuurt een duidelijk verslag naar de mede-eigenaars, hij sluit (nadat ze goedgekeurd werden door de algemene vergadering) alle noodzakelijke contracten met leveranciers (onderhoudscontracten, etc.), en voert alle beslissingen van de algemene vergadering uit. Zo nodig roept hij een buitengewone algemene vergadering samen, zodat u steeds inspraak behoudt in de belangrijke beslissingen van de mede-eigendom.

  De syndicus bewaart ook alle administratieve documenten van het gebouw, die steeds door alle mede-eigenaars kunnen ingezien worden.

  In een nieuwbouw is het ook de syndicus die, samen met de personen aangeduid door de algemene vergadering, instaat voor de voorlopige oplevering.
 • het financieel beheer: De syndicus stelt een begroting van de kosten op, die hij voorlegt aan de algemene vergadering. Hij vraagt provisies op aan de mede-eigenaars, aan wie hij ook het detail van de uitgaven en de verdeling van de kosten onder de verschillende mede-eigenaars voorlegt. Hij staat in voor de betaling van de facturen. Kortom, hij beheert de inkomsten en de uitgaven.
 • de vertegenwoordiging in rechte: Zo nodig vertegenwoordigt de syndicus de mede-eigendom in rechte; dit voor het invorderen van niet-betaalde voorschotten, voor eventuele rechtsvorderingen tegen de aannemer, voor vorderingen tegen derden bij beschadiging van de gemene delen.

Wie kan als syndicus optreden ?

Krachtens de Wet van 6 september 1993 op het statuut van de vastgoedmakelaars, is de activiteit van verkoop, verhuur en beheer van gebouwen wettelijk voorbehouden aan de erkende vastgoedmakelaars en aan diegenen tot wiens normale beroepsactiviteit deze activiteiten behoren, mits zij onderworpen zijn aan de tucht van een erkende beroepsinstantie.

Door de Raad van de Orde van de advocaten te Brugge en door de Vlaamse Orde van Advocaten werd beslist dat het syndicusmandaat tot een der normale beroepsactiviteiten van de advocaat behoort. Een advocaat kan dan ook perfect als syndicus optreden.

Waarom een advocaat kiezen als syndicus ?

Een advocaat als syndicus in uw mede-eigendom biedt in het bijzonder volgende waarborgen:

 • De advocaat treedt op met kennis van zaken: De advocaat is een specialist van het recht. Hij kent de wet en de rechtspraak op het vlak van de mede-eigendom en weet hoe deze in de praktijk moet toegepast worden. Zijn kennis gaat bovendien veel verder: als specialist in het recht weet hij ook alle overige problemen die met de mede-eigendom gepaard gaan op de beste manier te garanderen, zoals problemen met de promotor, aannemers, verzekeringsmaatschappijen, ... De advocaat weet wie hij moet aanspreken en op welke manier, zodat geen tijd verloren gaat en de rechten van de mede-eigenaars maximaal gevrijwaard worden.
 • De advocaat treedt volledig onafhankelijk op: De advocaat wordt bij de uitoefening van de taak als syndicus niet belemmerd door belangenvermenging. Hij houdt zich niet bezig met de verkoop of verhuur van appartement, treedt niet op als verzekeringsmakelaar of bankier. Hij kan derhalve in volle vrijheid met de algemene vergadering de meest voordelige en degelijke beslissingen voor uw gebouw kiezen.
 • De advocaat is een vertrouwenspersoon: Een syndicus is een vertrouwenspersoon. U vertrouwt hem immers het beheer van uw eigendom en uw gelden toe! Het toezicht van de Orde van Advocaten garandeert dat dit vertrouwen. De syndicus is bovendien verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid.

Hoe beslist U over de aanstelling van een nieuwe syndicus ?

Bij de eerste algemene vergadering van een gebouw dient wettelijk een nieuwe syndicus te worden aangesteld door de algemene vergadering. De keuze ligt dus bij u.

Op elke algemene vergadering kan steeds een einde gesteld worden aan het mandaat van de syndicus.

Tenslotte kan de algemene vergadering steeds samengeroepen worden door één of meerdere mede-eigenaars die samen minstens 1/5 van de aandelen in de gemene delen bezitten. Hiertoe wordt een verzoek gericht aan de zittende syndicus, waarin ook medegedeeld wordt dat op de agenda de verkiezing van een nieuwe syndicus dient te worden voorzien.

U hebt dus steeds alle beslissingsbevoegdheid bij de aanstelling en afzetting van de syndicus. Niets kan u beletten van deze mogelijkheid geen gebruik te maken.

Welke advocaten treden op als syndicus ?

U kunt steeds contact opnemen met het secretariaat van de Orde van Advocaten om een lijst te ontvangen van de advocaten in het arrondissement Brugge die actief zijn als professioneel syndicus.

Het secretariaat van de Orde van Advocaten
Langestraat 120
8000 Brugge.
tel. 050/33.16.80
fax 050/34.66.72
secretariaat@balie-brugge.be