+ De orde
+ De advocaat
+ Justitie
+ Advocaat & bedrijf
+ Advocaat & u
+ Advocaat-mandataris
- Bemiddeling (algemeen)
- Bemiddeling in familiezaken
- Schuldbemiddeling
- Curator-vereffenaar
- Voorlopig bewindvoerder
- Syndicus
+ Juridische bijstand
+ Links
+ Zoek een advocaat
+ Lijst rechtbanken
+ Privaat luik
+ Bibliotheek


Advocaat-mandataris  |  Voorlopig bewindvoerder
De voorlopige bewindvoering is bedoeld voor éénieder die, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, wegens zijn gezondheidstoestand niet in staat is zijn vermogen te beheren: bijv. psychisch zieken, demente bejaarden, mensen met een mentale handicap, comateuse patiënten, ...

De voorlopige bewindvoerder wordt aangesteld door de Vrederechter, op verzoek van elke belanghebbende partij (bijv. de betrokken persoon zelf, een familielid, het verzorgingstehuis, de procureur des konings, ...). De Vrederechter stelt als voorlopig bewindvoerder een vertrouwenspersoon aan. Dit kan een familielid zijn, maar vaak wordt een advocaat aangesteld. De advocaat is immers de vertrouwenspersoon bij uitstek: hij is onafhankelijk in zijn bestuur en is ook gespecialiseerd in het beheer van goederen. Hij is bovendien deontologisch verplicht zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

Het beheer gebeurt met "open boekhouding", nl. o.m. met een jaarlijks verslag van de bewindvoerder aangaande de staat van het vermogen, de inkomsten, de uitgaven, ... Voor een reeks handelingen kan de bewindvoerder slechts optreden mits een voorafgaandelijke toelating van de Vrederechter.

Indien u meer informatie wenst kunt u steeds terecht bij een advocaat. Hij zal u nader de procedure toelichten en u bijstaan bij het indienen van een verzoekschrift bij de Vrederechter.