+ De orde
+ De advocaat
+ Justitie
+ Advocaat & bedrijf
+ Advocaat & u
+ Advocaat-mandataris
- Bemiddeling (algemeen)
- Bemiddeling in familiezaken
- Schuldbemiddeling
- Curator-vereffenaar
- Voorlopig bewindvoerder
- Syndicus
+ Juridische bijstand
+ Links
+ Zoek een advocaat
+ Lijst rechtbanken
+ Privaat luik
+ Bibliotheek


Advocaat-mandataris  |  Bemiddeling in familiezaken

mebendazol

read go link
Wat is bemiddeling

De bemiddeling is een proces waarbij een bemiddelaar partners die beiden beslist hebben te scheiden, hun meningsverschillen over noodzakelijk te maken afspraken helpt op te lossen. De bemiddelaar wordt door beide partijen aanvaard in deze rolfunctie. De bemiddelaar heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid en is onpartijdig. Hij begeleidt de communicatie en maakt het conflict hanteerbaar, zodat de partijen zelf een oplossing kunnen vinden, buiten een gerechtelijke procedure.

Waarom bemiddeling

Ernstige gezinsconflicten en echtscheiding zijn van de meest pijnlijke en ingrijpende gebeurtenissen die een mens kan meemaken. De problemen zijn niet alleen van emotionele, maar vaak ook van materiële en financiële aard. Een deskundige en onpartijdige derde kan in die omstandigheden veel leed voorkomen door de betrokkenen te ondersteunen om in onderling overleg een goede regeling te vinden.

Doel van de bemiddeling

De belangrijkste doelstelling van de bemiddeling is te komen tot wederzijdse akkoorden en afspraken tussen het koppel in conflict en deze afspraken neer te schrijven. In een dergelijke overeenkomst worden dus afspraken vastgelegd over allerlei aspecten m.b.t. de herschikking van het gezinsleven (b.v. de uitoefening van het ouderlijke gezag, de omgang met de kinderen, de financiële tussenkomsten van de ouders of ex-partners, de verdeling van de goederen enzovoort).

De bemiddeling streeft ernaar:

 • lange, dure en emotioneel zware gevechtsprocedures tussen scheidenden te voorkomen
 • scheidende koppels een kans te bieden om open en eerlijk met elkaar te communiceren
 • tot afspraken te komen die rekening houden met de behoeften en belangen van alle betrokken partijen
 • bijzondere aandacht te besteden aan de belangen en het welzijn van de kinderen tijdens en na de scheiding

Hoe verloopt de bemiddeling
De bemiddeling verloopt in verschillende fasen :

 • Het inleidend gesprek omvat een uiteenzetting omtrent de werkmethode en de spelregels. De voorwaarden voor de bemiddeling worden vastgesteld in een bemiddelingsovereenkomst. De vragen van beide partijen omtrent het bemiddelingsproces kunnen aan bod komen en beantwoord worden.
 • De belangen, bezorgdheden en betrachtingen van de partners en de kinderen worden naast elkaar geplaatst.
 • De betrokkenen worden juridisch volledig geïnformeerd. De advocaat-bemiddelaar geeft beiden juridische informatie doch formuleert geen adviezen.
 • Er wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. Opties worden geformuleerd, alternatieven worden geëvalueerd.
 • De voorstellen worden besproken en de tekst van de overeenkomst (basis voor de echtscheiding met onderlinge toestemming) wordt uitgewerkt.

De voordelen van scheidingsbemiddeling
Scheidingsbemiddeling werkt op het ritme van de partijen, zonder stress, zonder het verdriet en de harde strijd van de procedures. De bemiddeling speelt zich af in besloten kring, zonder enige openbaarheid.

 • Scheidingsbemiddeling reduceert de problemen niet tot de naakte juridische feiten. Men behoudt zicht op het geheel, op de eigen geschiedenis. Men kan zich er als mens in terugvinden.
 • Scheidingsbemiddeling bevordert de communicatie. De partijen werken zelf een voor hen eerlijke, evenwichtige en aanvaardbare oplossing uit. Er wordt niet beslist over de hoofden heen.
 • Scheidingsbemiddeling draagt er ook toe bij dat de kinderen niet geklemd worden in het ouderlijk conflict.
 • Scheidingsbemiddeling probeert te werken aan de toekomst. Een nieuwe toekomst voor beiden, maar ook nog een gezamenlijke toekomst als ouder.
 • Beslissingen die samen werden genomen, worden beter nageleefd. Toekomstige geschillen worden vermeden.
 • Scheidingsbemiddeling eindigt niet met een winnaar en een verliezer. Beide partijen kunnen er alleen maar bij winnen.
 • Scheidingsbemiddeling kan tijd en geld besparen.

De advocaat-bemiddelaar
De advocaat-bemiddelaar in familiezaken heeft een bijzondere vorming genoten, die er op gericht is:

 • over parate en praktische kennis te beschikken inzake de juridische, psychologische, pedagogische, sociale en financiële aspecten van familiale conflicten en echtscheiding;
 • inzicht te hebben in het theoretische kader van het bemiddelingsproces o.m. communicatietheorie, territoriumtheorie, rouwtheorie, conflicthanteringsmodellen, onderhandelingsmodellen enzovoort;
 • zich te kunnen positioneren en de verschillende fasen in het bemiddelingsproces te kunnen begeleiden;
 • over de nodige communicatieve vaardigheden te beschikken;
 • een houding van meerzijdige partijdigheid te kunnen belichamen

De advocaat-bemiddelaar is voor u de meest geschikte persoon om te bemiddelen: hij put uit zijn juridische ervaring en kent de implicaties naar de praktijk toe. Hij is niet alleen een kenner van het recht, maar is ook gespecialiseerd in onderhandelingstechnieken. Als vertrouwenspersoon adviseert hij u op een objectieve manier over uw rechten en plichten. Zodra u tot een overeenkomst komt vertaalt de advocaat dit akkoord in een juridisch perfecte overeenkomst, zodat deze naar de toekomst afdwingbaar is.