+ De orde
+ De advocaat
+ Justitie
- Bevoegdheden
> De vrederechter
> De politierechtbank
> De rechtbank van eerste aanleg
> De rechtbank van koophandel
> De arbeidsrechtbank
> Het hof van beroep
> Het arbeidshof
> Het hof van assisen
> De raad van state
> Het arbitragehof
> Het hof van cassatie
> Het E.H.R.M.
- Actoren van justitie
- Procedureschets
- Herstelbemiddeling
- Arbitrage
+ Advocaat & bedrijf
+ Advocaat & u
+ Advocaat-mandataris
+ Juridische bijstand
+ Links
+ Zoek een advocaat
+ Lijst rechtbanken
+ Privaat luik
+ Bibliotheek


Justitie  |  Bevoegdheden  |  De rechtbank van koophandel

tadalafil online

generico cialis costo website
De Rechtbank van Koophandel is bevoegd om kennis te nemen van handelsgeschillen met een waarde van meer dan 1.860 EUR. Handelsgeschillen zijn rechtszaken tussen handelaars of rechtszaken over handelingen die de wet aanduidt als daden van koophandel.

Een kamer in de Rechtbank van Koophandel bestaat steeds uit één beroepsmagistraat en 2 lekenrechters, de rechters in handelszaken. De rechters in handelszaken worden gekozen uit het bedrijfsleven en door de Koning benoemd op gezamenlijke voordracht van de Ministers van Justitie, Economische zaken en middenstand.

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel heeft een aantal eigen bevoegheden. Zo kan hij in kortgeding uitspraak doen over spoedeisende zaken, waarvoor een behandeling voor de Rechtbank zelf te lang zou duren. Tot zijn bevoegdheid horen ook de geschillen over handelspraktijken, oneerlijke mededinging en bescherming van verbruikers.

De rechtbank van Koophandel spreekt ook het faillissement van bedrijven uit, en stelt hiertoe meestal een advocaat als curator aan. De curator gaat over tot vereffening van de vennootschap onder toezicht van de rechter-commissaris (d.i. een rechter in handelszaken) en van de rechtbank.

Tegen een vonnis van de Rechtbank van Koophandel (uitgezonderd in zaken die al een beroep zijn tegen een vonnis van een Vredegerecht) kan men beroep instellen bij een Hof van Beroep.

Binnen het gerechtelijk arrondissement Brugge is er één rechtbank van koophandel, met een afdeling in Brugge en een afdeling in Oostende.