+ De orde
- Structuur
- De Raad 2017-2018
- Diensten van de Orde
+ De advocaat
+ Justitie
+ Advocaat & bedrijf
+ Advocaat & u
+ Advocaat-mandataris
+ Juridische bijstand
+ Links
+ Zoek een advocaat
+ Lijst rechtbanken
+ Privaat luik
+ Bibliotheek


De orde

naltrexone shot reviews

naltrexone reviews

 

1. De Stafhouder
De dagelijkse leiding van de Orde wordt waargenomen door de Stafhouder, die de Orde ook naar buiten toe vertegenwoordigt.
In het bijzonder betreffen de activiteiten van de Stafhouder:

 • het waarnemen van de leiding en vertegenwoordiging van de Orde.
 • bemiddelen in geschillen tussen advocaten onderling, tussen cliënten
  en advocaten, of tussen de rechtbanken en advocaten.
 • het overleggen met de overige actoren van justitie.
 • het uitvoeren van de beslissingen van de Raad van de Orde.
 • het aanwijzen van een advocaat in de bij wet voorziene gevallen.
 • het voeren van de dagelijkse leiding over het secretariaat van de Orde.

De Stafhouder wordt jaarlijks verkozen door de Algemene Vergadering van Advocaten.


top

2. De Raad van de Orde
De Raad van de Orde is het beslissingsorgaan van de Orde van Advocaten. De leden worden, tegelijkertijd en net zoals de stafhouder jaarlijks verkozen. De voornaamste bevoegdheden van de Raad van de Orde zijn :

 • het opmaken van het tableau en de lijst van de stagiairs;
 • het reglementeren en organiseren van de balie;
 • het organiseren van de stage die de advocaten-stagiairs gedurende 3 jaar dienen te doorlopen;
 • het waken over de eer van de orde en de naleving van de beginselen die aan de grondslag van het beroep liggen;
 • het tuchtrechtelijk sanctionneren d.i. de deontologische inbreuken van advocaten beoordelen en bestraffen, nadat de stafhouder de betrokken advocaat voor de Raad heeft gedagvaard;
 • de oprichting van een "Bureau voor Juridische Bijstand" (die instaat voor het toekennen van een advocaat aan personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken), van "Arbitragecommissies", enz;
 • het beheren van de financiën van de Orde;
 • het taxeren van de erelonen van advocaten bij betwisting;
 • de administratieve taken en uitvoering van reglementen;
 • de organisatie van gemeenschappelijke diensten (bvb de bibliotheek van de advocaten op de Rechtbank…).

Binnen de Raad van de Orde worden een secretaris en een penningmeester aangeduid.


top

3. Het Secretariaat
Het secretariaat van de Orde vervult alle administratieve taken van de Orde.

U kunt er terecht voor vragen over de juridische bijstand, de keuze van een advocaat, ...

Schriftelijk contact kan op volgend adres:
Langestraat 120
B-8000 Brugge.
Telefonisch is het secretariaat van de Brugse Balie iedere voormiddag te bereiken
van 9u tot 12u op het nummer 050/33.16.80.
In de namiddag is het secretariaat uitsluitend per fax en e-mail te bereiken:
Fax: 050/34.66.72

secretariaat@balie-brugge.be

U kunt bij het secretariaat terecht voor volgende zaken:

- onthaal;
- behandeling klachtendossiers;
- correspondentiebeheer;
- interne en externe contacten;
- adviescommissie;
- arbitragecommissies;
- boekhouding;
- de vergaderingen van de Raad van Orde;
- het bureau voor juridische bijstand (pro deo);
- de coördinatie van de eerstelijnsbijstand (justitiehuis);
- beroepsopleiding;
- campagne advocaat in de school;
- ...


top

4. De commissies
Naast de Raad van de Orde zijn er talrijke commissies actief, in de meest uiteenlopende domeinen van de advocatuur, zoals bijv. publiciteit, verzekeringen, internet, ...


top

5. De vertegenwoordiging bij de Orde van Vlaamse Balies
Tenslotte zijn de leden van de Brugse Balie ook actief binnen de Orde van Vlaamse Balies, waar zij o.m. in diverse commissies zetelen.